Cele statutowe

Cele statutowe Fundacji 4R – Rodzina, Radość, Refleksja, Rozwój.

 • Pełny rozwój człowieka w jego aspekcie fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym.
 • Rozwój społeczności lokalnych i dobrze funkcjonującego, zdrowego społeczeństwa.
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa.
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Działalność charytatywna.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Edukacja i wychowanie.
 • Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży.
 • Kultura i sztuka.
 • Turystyka i krajoznawstwo.
 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.
 • Prowadzenie działalności na rzecz pielęgnowania języka regionalnego.
 • Działalność naukowa.
 • Działalność oświatowa.
 • Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 • Działalność dobroczynności.
 • Działalność ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
 • Działalność rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
 • Działalność kultu religijnego.
 • Promocja wartości chrześcijańskich.